Stilovi plovanja

Plivanje označava aktivnost kretanja živih bića kroz vodu, i odnosi se kako na održavanje na površini vode, tako i kretanje u željenom smeru. Nasuprot plivanju, kod ronjenja se kretanje odigrava potpuno ispod površine vode, dok su kod plivanja ljudski organ za disanje, nos i usta, iznad vode prilikom udisaja, i čovek može da diše normalno i da se održava na vodi.

Osim što je plivanje danas česta i popularna rekreativna aktivnost, sve više se ističe kao takmičarski sport. Shodno tome, plivanje je bilo sastavni deo prvih Letnjih olimpijskih igara 1896. godine, održane u Atini. Žensko plivanje je postao član porodice Olimpijskih disciplina u Štokholmu 1912. godine.

Screen-Shot-2022-03-16-at-10.06.20-AM

Šta je plivanje

Plivanje predstavlja cikličnu aktivnost kretanja na površini vode, i izvodi se koordinacionom strukturom pokreta ruku, nogu i trupa. U svakom od pojedinačnih ciklusa rada ruku, trupa i noga, izdvajaju se dve faze:

  • pripremna faza tj. faza oporavka;
  • propulzivna faza, koju u radu nogu čini udarac, a u radu ruku čini je
    provlak;

Svaka od ovih faza ciklusa, sadrži periode koji se opisuju vremenski, prostornim i dinamičkim karakteristikama. U svakom ciklusu učestvuju različiti mišići, u zavisnosti od tehnike plivanja.

Stilovi plovanja

Stilovi ili tehnike plivanja, posmatrajući sa stanovišta anatomske i biomehaničke analize kretanja, u takmičarskom plivanju, možemo podeliti na:

  • slobodni stil;
  • leđni stil;
  • prsni stil;
  • delfin stil.

Slobodni stil

Slobodni stil je u praksi najčešće kraul, zbog svoje brzine. Smatra se da obuku za ovaj stil plivanja, treba započeti u dečijem uzrastu, kada dete još uvek ne ume da se održava u vodi. Tehnika kraul se zasniva na tome da su usta uglavnom uvek zagnjurena, jer je plivač u položaju licem prema dole, paralelno sa površinom vode, dok je rad rukama najvidljiviji deo plivanja.

Zamasi se izvode naizmenično desnom i levom rukom kroz vazduh. Između dva zamaha, plivač mora da udahne, brzo okrene glavu udesno ili ulevo, i da neprekidno izvodi brze i naizmenične udarce opruženim nogama gore – dole pod vodom. Opuštene pete treba da izlaze na površinu vode, dok je glava podignuta, kako bi plivač pod vodom mogao da vidi ispred sebe. Leđa su iznad površine vode, tako da linija vode prelazi preko čela i ramenog pojasa, a onda se obavlja izdisaj u vodi.

Standardne deonice staza za takmičenje kraulom su: 50m, 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m. Kraul je prva tehnika kojom se plivalo na prvim Olimpijskim igrama, jer je najbrža plivačka tehnika koja se kao proces obuke neplivača uglavnom uči prva.

Leđni stil

Leđni stil plivanja, označava da plivač pri plivanju telo drži na površini vode horizontalno, direktno ispod površine vode mu se nalaze kukovi, potiljak je spušten u vodu, a lice je iznad vode, okrenuto gore. Ovakvim položajem glave tokom plivanja, plivač može da gleda suprotno od smera svog kretanja. Tokom plivanja se voda „sliva“ od temena, pored ušiju, preko brade i obraza, ali ne ulazi u usta. Važno je da se glava ne podiže, jer će za posledicu imati narušavanje horizontalnog položaja tela plivača i pregibanje zgloba kuka.

Noge neprekidno izvode snažne i naizmenične okrete gore – dole, sa opruženim stopalima. Najpre se jedna ruka spušta u vodu, u produžetku ramena iza glave i polukružno zavesla do butine, a onda se kroz vazduh vraća u početni položaj. Slobodna ruka odmara kod zamaha drugom rukom, dok rotacija ramena šaku dovodi u položaj tako da u vodu prvo ulazi mali prst šake.

Od ostalih tehnika, leđnu tehniku izdvaja slobodno disanje tokom plivanja. Primerenije je disanje sa zadržavanjem daha i eksplozivnom izmenom vazduha, nego kontinuirano ispuštanje daha tokom zaveslaja. Vazduh se uzima tokom pripreme ruke i neposredno pred početak provlaka se počinje sa izdahom. Druga karakteristika ovog stila plivanja je kretanje leđima u pravcu cilja. Ovo je jedini stil kada plivači startuju iz vode.

Tehnika leđno se pliva kao druga tehnika u disciplinama mešovitog plivanja, a kao prva tehnika u disciplinama štafete 4h100 m mešovito. Uobičajene discipline za takmičenje su: 50m, 100m i 200m.

Prsni stil

Prsna tehnika je najstarija i najsporija tehnika plivanja, koja zahteva veliku snagu ramena i nogu, zbog čega je strogo propisana pravilima za plivačka takmičenja. Na Olimpijskim igrama je prsno plivanje zastupljeno u disciplinama 100 i 200m, pliva se u mešovitom plivanju 400m treća deonica, i u štafeti 4h100 m mešovito druga deonica. U program Olimpijskih igara je uvedeno 1904. godine.

Telo plivača je slobodno opruženo u vodi na prsima, dok je gornji deo tela više položen od noge i karlica. Važan je pokret rukama prema napred, uz organičenje da laktovi moraju da budu ispod vode. Pokreti nogu su sinhronizovani sa pokretima ruku i rade istovremeno sa rukama, pa podsećaju na žablje plivanje. Pravila dozvoljavaju samo okretanje tela oko poprečne ose, da se ne bi narušio obavezni horizontalni položaj tela u vodi.

Pokreti ruku se mogu podeliti na propulzivnu fazu i fazu oporavka. Propulzivna faza započinje postavljanjem ramena i ruku i izduženi položaj iznad glave. Sile koje generišu u toku poslednje faze su usmerene ka propulziji plivača unapred kroz vodu i propulziji trupa naviše. Ovaj pokret izbacuje ramena i glavu plivača izvan vode. Za to vreme plivač može da udahne, jer su mu usta izvan vode. Rotacija i pregibanje u zglobu lakta, dovode šaku u položaj iznad srednje linije tela, i prelazi se u fazu oporavka. Nadlaktice moraju da se vrate u položaj ispod grudi, da bi se šake vratile u početni položaj.

Rad nogu se sastoji od pokretanja stopala polukružno u stranu i pozadi, što predstavlja propulzivnu fazu i fazu oporavka. Započinje se klizeći pokret ka spolja, uz kombinaciju pokreta kolena, kuka i skočnog zgloba. A zatim se nastavlja klizeći pokret ka spolja opružanjem kuka i kolena.

Periodični visok i kos položaj tela plivača je koristan, ne samo što plivač tada može da udahne jer su mu usta iznad vode, već zato što su noge nešto dublje u vodi, plivač može bez vađenja stopala i potkolenica, da izvrši pripremu za sledeći udarac. Položaj je vrlo sličan čučnju.

Prsna tehnika ima višestruku primenu. Koristi se u slučaju kada se mora održavati smer kretanja u vodi, i prikladna je za sve vrste ronjenja u dubinu, i daljinu. Osim toga, korisna je kada je potrebno izvući utopljenika iz vode ili prevrnuti čamac.

Delfin stil

Delfin plivanje kao najmlađi način plivanja, nastao je usavršavanjem leptirove tehike, zbog čega se naziva kao stil leptira. U delfin tehnici se zbog istovremenih pokreta ruku i nogu, gibanja karlice, zapažaju neprekidne promene položaja tela plivača u vodi. Telo se kreće talasastom putanjom, pri čemu se napadni ugao neprekidno menja. Za vreme ulaska u vodu i početka izvođenja prvog zaveslaja ruku, koja prati kretanje butina nagore i udarac stopala na dole, gornji deo tela malo zaroni, a karlica se penje do površine. Tokom zaveslaja, rameni pojas se podiže do površine vode, a onda se zajedno sa karlicom, tokom drugog dela kretanja ruku kroz vazduh, spušta nešto dublje u vodu.

Pokreti ruku su glavna pokretačka snaga. Ruke se kreću istovremeno, i za nov zaveslaj se prebacuju kroz vaduh, gde se zapaža nekoliko faza. Najpre je faza uronjavanja ruku u vodu i priprema za zaveslaj. Plivač pre ulaska u vodu udahne, zatim se spušta glava u vodu, da telo ne uroni previše. Ruke ulaze u vodu ispred glave, u širini ramena, slobodno opružene. Laktovi su okrenuti naviše, a dlanovi naniže.

Druga faza je faza zaveslaja i treća je izlazak ruku iz vode, kretanje iznad vode ponov zaveslaj. Najpre se zagnjure šake, pa podlaktice i ramena. U trenutku ulaska u vodu, dlanovi se mogu malo okreniti ka spoljnoj strani, da bi se izbegao veliki pritisak na vodu. Ruke se kreću malo u stranu, da bi se pri kraju nešto više savile u zglobovima lakta, da bi se dlanovi izložili otporu vode. Pokreti nogu se izvode simultano, za razliku od kraul tehnike.

Delfin stil je najteži za izvođenje, jer od plivača zahteva veliku snagu leđa, ramena i nogu. Od 1968. godine se na Olimpijskim igrama delfinom pliva u disciplinama 100 i 200m, prva deonica 400m mešovito, treća u štafeti 4h100m, mešovito za muškarce.

Želiš da usavršiš neki od stilova?

Ukoliko želiš da usavršiš neki od ovih stilova i budeš sposoban da se bezbedno i samouvereno snalaziš u vodi, prijavi se u individualnu školu plivanja klikom na digme ispod.